Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Możemy przeszkolić pracowników Twojej placówki za 0 zł! To możliwe dzięki wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje nawet do 100% wartości szkoleń, które np. umożliwiają pracodawcom i ich pracownikom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

…czyli i u nas – to środki z KFS mogą opłacić szkolenia w Twojej placówce!

KRYTERIA KFS PRZEWIDUJĄ

 1. 100% dofinansowania dla pracowników mikroprzedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych).
 2. 80% dofinansowania i 20 % wkładu własnego pracodawcy dla pozostałych firm.
 3. Dofinansowanie tylko podmiotów mogących otrzymać środki na zasadach pomocy de minimis. Wg definicji INFORU jest to pomoc o stosunkowo niskiej wartości dzięki czemu nie jest ona w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. Może być ona przyznawana na szkolenia (czytaj więcej).

1. KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z KFS?

Dofinansowanie w ramach KFS jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

2. CZEGO DOTYCZY DOFINANSOWANIE?

W myśl art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie:

 1. Diagnozy potrzeb szkoleniowych
  Jednym z rodzajów kosztów kwalifikowalnych są wydatki na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego. Pod pojęciem „określenie potrzeb pracodawcy” rozumiane są wszelkie działania, podejmowane przez pracodawcę, które pomogą mu w możliwie najefektywniejszym zdiagnozowaniu lub doprecyzowaniu potrzeb szkoleniowych występujących w zakładzie pracy. Diagnoza potrzeb szkoleniowych może też obejmować dobranie odpowiednich szkoleń, jak też przygotowanie oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom danego pracodawcy. Działania pracodawcy w zakresie określania potrzeb szkoleniowych mogą mieć formę np. poradnictwa lub konsultacji udzielanych przez firmy szkoleniowe bądź doradcze.
 2. Szkoleń pracodawcy i jego pracowników
  Kolejnym kosztem kwalifikowanym jest wsparcie kształcenia ustawicznego rozumianego jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do pracowników i pracodawców. Zajęcia te mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy.
 3. Egzaminów certyfikacyjnych
  Środki KFS można przeznaczyć na egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji, lub uprawnień zawodowych.
 4. Kosztów przejazdu
  Koszty noclegu i wyżywienia – jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.

3. JAKA JEST WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wartość dofinansowania na osobę wynosi maksymalnie ok. 12 tys. zł netto na Pracownika. Firma otrzymuje dofinansowanie w zależności od wielkości:

 1. mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 Pracowników, obrót/bilans nie przekracza 2 mln EUR) – 100% dofinansowania;
 2. pozostałe firmy – 80% dofinansowania. Firma pokrywa 20% wkładu własnego wynikającego z kosztów samego szkolenia.

Uwaga:
Jedynym ograniczeniem dotyczących liczby i formy szkoleń dla jednego pracownika jest zapis o finansowaniu kosztów do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

4. OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA?

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń. Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.

5. CO TRZEBA ZROBIĆ KROK PO KROKU?

 1. Określić potrzeby szkoleniowe Pracowników
 2. Wybrać firmę szkoleniową, szkolenia, wartość szkoleń
 3. Prawidłowo uzupełnić wniosek (zwracając uwagę na uzasadnienie)
 4. Czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni

6. CO SIĘ DZIEJE GDY UZYSKAM AKCEPTACJĘ WNIOSKU?

 1. Firma podpisuje umowę z urzędem pracy oraz swoimi pracownikami
 2. Firma podpisuje umowę z firmą szkoleniową
 3. Przekazuje umowę do urzędu
 4. Otrzymuje dofinansowanie na wskazany numer konta
 5. Opłaca wystawioną przez firmę szkoleniową fakturę
 6. Rozlicza się z Urzędem na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty

Wejdź na stronę Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nasze szkolenia:

 • Gabinet Lekarski mMedica w Twojej Przychodni
 • Rejestracja i Terminarz mMedica w Twojej Przychodni
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej
 • Ochrona Danych Oosobowych w placówce medycznej
 • Proces rozliczeniowy AOS: mMedica + Portal Świadczeniodawcy
 • Proces rozliczeniowy POZ: mMedica + Portal Świadczeniodawcy
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – proces przygotowania placówki
 • Obsługa programu mMedica