Strona z materiałami dla uczestników szkolenia

Szkolenie - Ochrona danych osobowych w placówce medycznej.
Zasady ochrony danych osobowych oraz proces wdrożenia systemu ODO. Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z unijnego rozporządzenia RODO

Witamy Państwa! Udostępniamy Państwu materiał filmowy ze szkolenia internetowego, które odbyło się na początku listopada 2017 r. Materiał udostępnaimy na okres jednego roku - ufamy, iż pomoże to utrwalić wiedzę pozyskaną podczas szkolenia.

 • Materiał filmowy z 5 sesji szkoleniowych
 • Podczas 5 sesji szkoleniowych zrealizowaliśmy pełen program naszego kursu.

 • Zestaw materiałów
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, akty prawne, pomoce i podpowiedzi), które będzie mógł wykorzystać w późniejszej pracy w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy do REGULARNEGO zaglądania do zakładki MATERIAŁY DO POBRANIA - będziemy sukcesywnie dodawać różnego rodzaju dokumenty pomocne w pracy ABI, IOD.

 • Forum
 • Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy forum - komentarze na dole strony - za pomocą którego możecie Państwo zadawać pytania i wspólnie udzielać wsparcia pozostałym uczestnikom szkolenia. Postaramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania.

 • Nauka w miejscu pracy lub w domu
 • Udział w szkoleniu nie wymaga wydzielenia specjalnego wolnego całego dnia, nie wygeneruje kosztów związanych z transportem czy też z noclegiem.

 • Certyfikat
 • Po ukończeniu naszego szkolenia, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora ochrony danych.

Kurs Ochrona danych osobowych w placówce medycznej.
Zasady ochrony danych osobowych oraz proces wdrożenia systemu ODO. Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z unijnego rozporządzenia RODO

Cel i opis szkolenia:


Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestnika z aktualnymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz unijnym rozporządzeniem RODO. Przekazanie wiedzy pozwalającej opracować lub dostosować własną Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wchodzącymi wymogami RODO w specyfice funkcjonowania placówek medycznych.

Kurs przygotuje uczestnika do samodzielnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych oraz wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości IOD) w służbie zdrowia.

Uczestnik kursu zostanie zapoznany z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych w ujęciu specyfiki placówek medycznych oraz z zasadami bezpieczeństwa informacji (Ustawa ODO, RODO, ISO 27001). Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z procesem wdrożenia systemu ODO, audytu wewnętrznego, prowadzenia dokumentacji. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany wchodzące w wyniku wejścia w życie unijnego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych.


Adresaci szkolenia:


 • właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych
 • osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI, IOD) w placówce medycznej
 • osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów rozliczeń z NFZ, administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną)
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

PROGRAM KURSU:


 • PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ODO).
 • Przegląd aktów prawnych dotyczących ODO oraz RODO.
 • Podział danych osobowych: dane zwykłe, dane wrażliwe.
 • Definicje: zbiór danych, przetwarzanie danych, system informatyczny.
 • Nowe pojęcia i definicje wynikające z RODO.
 • Zakres obowiązywania ustawy.
 • Zasady prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Legalność zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi.
 • Zabezpieczenie danych.
 • Rejestracja zbiorów danych.
 • Kary oraz grzywny.

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 • Charakterystyka ADO (IDO)
 • Odpowiedzialność ADO: administracyjna, cywilno-prawna, karna, wg. Prawa pracy.
 • Obowiązki ADO.

ROLA I ZADANIA ABI (IDO)

 • Wymagania w zakresie wyznaczenia ABI.
 • Zakres obowiązków ABI.
 • Pozycja w strukturze organizacyjnej.
 • Współpraca z innymi działami.

SYSTEM ORAZ DOKUMENTACJA ODO

 • Polityka bezpieczeństwa.
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
 • Rejestr upoważnień.
 • Poziomy bezpieczeństwa danych.
 • Proces wdrożenia systemu.
 • Środki bezpieczeństwa: prawne, organizacyjne, informatyczne, fizyczne.

ODO W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 • Dokumentacja medyczna.
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej.
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Oświadczenia pacjenta.
 • Szczegółowe przepisy ODO dotyczące obszaru medycyny.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność stosowania klauzul zgód i klauzul informacyjnych.
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego.
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wykonania oceny skutków.
 • Umiejętność stosowania adekwatnych zabezpieczeń w wyniku analizy ryzyka.
 • Umiejętność identyfikacji i postępowania z incydentami bezpieczeństwa.
 • Umiejętność identyfikacji zbiorów danych oraz ich dokumentowania.
 • Umiejętność przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych.
 • Umiejętność wskazania miejsc narażonych ryzykiem w sferze bezpieczeństwa informacji w placówce medycznej.
 • Umiejętność opracowania polityki bezpieczeństwa.
 • Umiejętność opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Umiejętność zredagowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Umiejętność sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Umiejętność zaplanowania właściwej konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu IT.
 • Praktyczne przykłady niebezpieczeństw oraz ich zabezpieczenia w placówce medycznej.
 • Wskazówki do bezpiecznego przetwarzania Dokumentacji Medycznej.
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, prawne oraz informatyczne.

  RODO - 25.05.2018 r.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Wprowadzenie do projektu ustawy - pobierz
 • Rodo w pigułce - pobierz


 • Inspektor ochrony danych
 • Wiadomości ogólne - pobierz
 • Kto może, a kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych? - pobierz
 • Jeden inspektor dla kilku podmiotów - pobierz
 • Forma zatrudnienia inspektora ochrony danych - pobierz
 • Kwalifikacje do pełnienia funkcji - pobierz
 • Gwarancje niezależności - pobierz
 • Zadania inspektora ochrony danych - pobierz
 • Inspektor Ochrony Danych - pobierz

 • Ochrona danych osobowych na podstawie aktualnych aktów prawnych do 24.05.2018 r.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie zadań ABI - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia ABI do rejestracji - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru przez ABI - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - pobierz
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia - pobierz
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - pobierz
 • w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych - pobierz

 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Powołanie i status ABI - pobierz
 • Rejestracja ABI - pobierz
 • Zadania ABI - pobierz

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *